Jagielloński Turniej Fizyczny

Terminarz Turnieju:

I etap: 9 października-19 listopada 2023
II etap: marzec 2024
PEGA logo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „Wydziałowy Turniej Fizyczny”

wersja PDF     Załącznik 1

§1 ORGANIZATOR

 1. Ogólnopolski konkurs „Wydziałowy Turniej Fizyczny”, zwany dalej Konkursem jest organizowany przez Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (WFAIS), zwany dalej Organizatorem.
 2. Organizator powołuje:
  • Komitet Organizacyjny
  • Komitet Odwoławczy
 3. W skład obu komitetów z pkt. 2 wchodzą osoby powołane przez Dziekana WFAIS.
 4. Siedzibą Komitetu Organizacyjnego jest Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków.
 5. Wszystkie informacje organizacyjne, w tym dane kontaktowe Organizatora, system konkursowy umożliwiający rejestrację znajdują się na stronie internetowej Konkursu https://turniej.fais.uj.edu.pl/.

§2 CELE KONKURSU

Celem Konkursu jest pobudzenie zainteresowania fizyką wśród młodzieży, promocja zdrowego, naukowego współzawodnictwa.

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs odbywa się w języku polskim.
 2. W Konkursie mogą brać udział uczniowie polskiego systemu oświaty spełniający warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 3. Osoby nieposiadające statusu ucznia polskiego systemu oświaty mogą skontaktować się z Komitetem Organizacyjnym, który może podjąć decyzję o dopuszczeniu do pełnego udziału w Konkursie w drodze wyjątku.
 4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych i innych osób, które nie są i nigdy nie były studentami szkoły wyższej. W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych realizujący obowiązek szkolny lub nauki także w szkole lub poza szkołą (edukacja domowa); Uczestnictwo osób niepełnosprawnych reguluje pkt. 6.
 5. Absolwenci szkół ponadpodstawowych bez względu na wiek, mogą uczestniczyć w Konkursie, jednak w sposób niepełny – bez prawa do kwalifikacji do etapu finałowego, bez prawa do uzyskania tytułu Laureata bądź Finalisty Konkursu, bez prawa do otrzymania nagrody; osoby takie nie będą też uwzględniane w listach rankingowych. Organizator może opublikować listę rankingową takich uczestników osobno, niezależnie od listy uczestników z pkt 2-4 na stronie konkursu. Osoby uczestniczące w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym punkcie, pod groźbą dyskwalifikacji, są zobowiązane do ujawnienia swojego statusu w systemie konkursowym poprzez wybranie opcji „nie dotyczy” w rubryce „szkoła” oraz „kategoria open” w rubryce „klasa” przy podawaniu danych uczestnika.
 6. Osoby niepełnosprawne uczestniczą w etapach internetowych Konkursu na takich samych zasadach jak pozostałe. Uczestnictwo w etapach stacjonarnych, które wymagałoby dostosowania warunków uczestnictwa ze względu na niepełnosprawność, należy zgłosić organizatorowi na 10 dni przed datą etapu wraz z opisem szczegółowych wymagań. Decyzja Organizatora w przedmiocie możliwości dostosowania warunków uczestnictwa w powyższym zakresie jest ostateczna.
 7. Dostosowanie warunków uczestnictwa, o którym mowa w pkt. 6 nie może zakładać interakcji z inną osobą niż reprezentant Organizatora, ani naruszać regulaminowych wymagań z §7.
 8. Uczestnicy zgłaszają się do Konkursu, zakładając osobiste konto w systemie konkursowym na stronie internetowej Konkursu. W przypadku Uczestników, którzy nie ukończyli jeszcze 18. roku życia, konto zakłada przedstawiciel ustawowy.
 9. Skuteczne założenie konta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Przy zakładaniu konta uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaznaczenia pola stanowiącego o znajomości i akceptacji niniejszego Regulaminu.
 10. Przy zakładaniu konta uczestnik (a w wypadku uczestników którzy nie ukończyli 18. roku życia jego przedstawiciel ustawowy) zapoznaje się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych wynikającymi z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanym dalej RODO, stanowiącymi integralną część niniejszego Regulaminu. Uczestnik (a w wypadku uczestników, którzy nie ukończyli 18. roku życia jego przedstawiciel ustawowy) ponadto potwierdza zapoznanie się z ww. informacjami w sprawie przetwarzania danych osobowych poprzez zaznaczenie podczas zakładania konta odpowiedniego pola w systemie konkursowym na stronie Konkursu. Wszelkie pozyskane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO.
 11. Uczestnicy (a w wypadku uczestników, którzy nie ukończyli 18. roku życia jego przedstawiciel ustawowy) wyrażają zgodę na publikację wyników poszczególnych etapów Konkursu zawierających imię, nazwisko, nazwę szkoły i klasę wraz z liczbą uzyskanych punktów na stronie internetowej Konkursu.
 12. Uczestnik (a w wypadku uczestników, którzy nie ukończyli 18. roku życia jego przedstawiciel ustawowy) może wycofać zgody wskazane w pkt. 10-11 w każdym czasie, kontaktując się w tej sprawie z Organizatorem, przy czym konsekwencją wycofania zgody, o której mowa w pkt. 10 przed zakończeniem Konkursu będzie brak możliwości uczestnictwa w Konkursie. Dodatkową konsekwencją wycofania zgody, o której mowa w pkt. 10 jest usunięcie danych uczestnika z systemu konkursowego, bez możliwości ich przywrócenia. Niemożliwe też będzie uzyskanie dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Konkursie ani uzyskane wyniki punktowe.
 13. Listę laureatów uprawnionych do skorzystania z przywilejów rekrutacyjnych wraz z przypisanym im kierunkiem studiów, na którym obowiązuje przywilej, Organizator przekazuje do Działu Rekrutacji na Studia UJ (zwanego dalej DRS) nie później niż do 30 czerwca danego roku.

§4 ZASADY OGÓLNE KONKURSU

 1. Dla każdego etapu Konkursu Organizator ze stosownym wyprzedzeniem podaje harmonogram uczestnictwa, który określa dokładne godziny rozpoczęcia, miejsce i czas trwania poszczególnych etapów Konkursu.
 2. Wyniki poszczególnych etapów podawane są do wiadomości uczestników nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia danego etapu poprzez publikację na stronie internetowej Konkursu.
 3. Lista Laureatów, Finalistów oraz uczestników, którzy przeszli do kolejnych etapów, obejmująca dane wskazane w §3 pkt. 11 zostanie opublikowana na stronie internetowej Konkursu. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia na liście wyników niepozwalających na kwalifikację do następnego etapu lub poniżej pewnego progu punktowego. Komitet Organizacyjny ustala ten próg osobno dla każdego etapu Konkursu.
 4. Uczestnik, po zalogowaniu do konta, będzie miał możliwość pobrania raportu z etapów internetowych Konkursu, zawierającego: treść zadań, udzielone przez siebie odpowiedzi, prawidłowe odpowiedzi, przyznaną liczbę punktów oraz informację o wynikach poszczególnych etapów.
 5. W przypadku problemów technicznych dotyczących funkcjonowania strony internetowej lub wystąpienia nieprzewidzianych trudności związanych z uczestnictwem w danym etapie Konkursu z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania danego etapu Konkursu.
 6. Organizator nie pokrywa kosztów uczestnictwa w żadnym z etapów Konkursu.
 7. W sprawach związanych z Konkursem nieokreślonych niniejszym Regulaminem każdorazowo decyzje podejmuje Komitet Organizacyjny.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podawania przyczyn.

§5 ZAKŁADANIE KONTA W SYSTEMIE KONKURSOWYM I KWESTIE TECHNICZNE

 1. W czasie Konkursu obowiązuje zasada „Jeden uczestnik – jedno konto – jeden adres mailowy”. Każdy uczestnik zakłada tylko jedno konto na stronie internetowej Konkursu i posługuje się tylko jednym adresem e-mail, z zastrzeżeniem pkt. 5 i 6. W przypadku uczestników którzy nie ukończyli 18. roku życia postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące uczestnika stosuje się odpowiednio do przedstawiciela ustawowego uczestnika niepełnoletniego.
 2. Przy zakładaniu konta uczestnicy wprowadzają adres e-mail, który służy Komitetowi Organizacyjnemu do weryfikacji ich tożsamości, zwłaszcza w kwestiach spornych.
 3. Podstawą do zalogowania się na konto uczestnika jest hasło. System ocenia jakość hasła, uczestnicy nie powinni stosować łatwych do zgadnięcia haseł, nawet jeśli system ocenił je jako silne. Komitet Organizacyjny przechowuje hasła do kont uczestników w formie zaszyfrowanej.
 4. Przy zakładaniu konta uczestnik otrzymuje na podany adres email token weryfikacyjny, który służy do potwierdzenia wpisanego adresu email. Nieotrzymanie tokenu identyfikacyjnego może oznaczać wpisanie złego adresu email lub zaistnienie problemu informatycznego uniemożliwiającego poprawną dwustronną komunikację uczestnika z Komitetem Organizacyjnym. W takim przypadku uczestnik jest zobowiązany poinformować Komitet Organizacyjny niezwłocznie o takiej sytuacji.
 5. Skutki niedopełnienia obowiązku z pkt. 4 obciążają uczestnika. W szczególności jest to niemożność otrzymania części informacji o charakterze organizacyjnym oraz przypomnień.
 6. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić utratę dostępu do konta e-mail Komitetowi Organizacyjnemu, który może udzielić zgody na założenie nowego konta na stronie internetowej Konkursu lub zmianę adresu e-mail w istniejącym już koncie.

§6 PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów.
 2. I etap trwa nie dłużej niż miesiąc.
 3. II etap to Zawody Finałowe obywające się w siedzibie Organizatora.
 4. Etapy Konkursu mogą składać się z podetapów następujących bezpośrednio po sobie lub oddzielonych niewielkimi odstępami czasu.
 5. Etap I:
  1. Etap I polega na rozwiązaniu zadań udostępnionych w systemie konkursowym na stronie internetowej Konkursu zgodnie z podanym tam harmonogramem. Dostęp do zadań oraz elektronicznego formularza, do którego należy wprowadzić odpowiedzi, otrzymuje każdy uczestnik, który posiada konto w systemie na tej stronie. Dostęp do formularza jest możliwy tylko w czasie trwania odpowiedniego etapu/podetapu Konkursu.
  2. Odpowiedzi mogą być poprawiane dowolną ilość razy aż do zakończenia tego etapu lub odpowiedniego podetapu Konkursu, przy czym oceniana jest ostatnia odpowiedź zapisana przez serwer udostępniający stronę Konkursu.
  3. Liczba punktów możliwych do uzyskania za dane zadanie podana jest w formularzu służącym do wysyłania odpowiedzi.
  4. Nie jest dopuszczalne konsultowanie rozwiązywania zadań z innymi osobami, w tym nauczycielami.
  5. W czasie I etapu Konkursu , uczestnicy mogą korzystać z wszelkich materiałów drukowanych, online, dowolnego oprogramowania i urządzeń technicznych.
 6. Do etapu II – Zawodów Finałowych zostanie zakwalifikowane nie więcej niż 200 osób, które uzyskały najlepsze wyniki w I etapie. W przypadku, gdyby powyższa liczba implikowała konieczność ustanowienia progu punktowego powyżej 80% lub poniżej 20% maksymalnej możliwej do zdobycia liczby punktów w I etapie, Komitet Organizacyjny zastrzega prawo do zmiany liczby osób kwalifikowanych do Finału.
 7. Etap II – Zawody Finałowe:
  1. Etap II konkursu zostanie przeprowadzony w siedzibie Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Organizator nie zapewnia opieki niepełnoletnim uczestnikom Konkursu. Za zapewnienie opieki niepełnoletnim uczestnikom Konkursu odpowiadają ich przedstawiciele ustawowi.
  2. W przypadku braku możliwości zorganizowania zawodów finałowych stacjonarnie w siedzibie Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, Komitet Organizacyjny zastrzega możliwość zorganizowania Zawodów Finałowych w innym miejscu lub zdalnie.
  3. W czasie Zawodów Finałowych uczestnik potwierdza tożsamość, okazując legitymację szkolną, dowód osobisty lub paszport, a na wcześniejszą prośbę Komitetu Organizacyjnego, wydruk otrzymanej wiadomości e-mail zawierającej słowo-klucz. Otrzymana wiadomość ma służyć ostatecznemu powiązaniu tożsamości uczestnika i konta email używanego w Etapie I Konkursu i jako taka nie może być udostępniana innym osobom.
  4. Zawody Finałowe polegają na rozwiązaniu testu pisemnego zawierającego zadania, których tematyka może wykraczać poza program nauczania w szkole ponadpodstawowej.
  5. Tytuł Laureata konkursu otrzymują ci uczestnicy Zawodów Finałowych, którzy uzyskali w czasie zawodów liczbę punktów większą lub równą wartości progowej określonej przez Komitet Organizacyjny. Wartość progową Komitet Organizacyjny określa jako najmniejszą wartość spośród wyników punktowych osiągniętych przez uczestników, która gwarantuje, że tytuł Laureata otrzyma nie więcej niż ¼ liczby uczestników zakwalifikowanych do uczestnictwa w Etapie II. W przypadku, kiedy taka wartość nie istnieje, Komitet Organizacyjny podejmuje decyzję o organizacji dodatkowego etapu dogrywkowego lub o nieprzyznaniu tytułu Laureata.
  6. Tytuł Finalisty otrzymują wszystkie osoby zakwalifikowane do Etapu II – Zawodów Finałowych. Pozostałe osoby otrzymują tytuł Uczestnika Konkursu.
  7. W przypadku, gdy uczestnicy etapu II – Zawodów Finałowych otrzymają taką samą liczbę punktów o miejscu na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych w I Etapie. Jeśli i ona jest taka sama, Komitet Organizacyjny podejmuje decyzję o przeprowadzeniu dogrywki.
  8. W przypadku, kiedy uczestnicy, ze względu na wynik punktowy mieliby otrzymać takie same nagrody, Komitet Organizacyjny może zrezygnować z organizacji dogrywki i przyznać miejsca ex aequo.
  9. Liczba punktów za każde zadanie podana jest na karcie odpowiedzi.
  10. W przeciwieństwie do I etapu, w Etapie II – Zawodach Finałowych odpowiedzią do zadania może być rysunek, słowo lub fraza.

§7 ZASADY FAIR PLAY

 1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są przestrzegać zasad fair play.
 2. Uczestnicy nie rozpowszechniają rozwiązań i treści zadań konkursowych w czasie trwania odpowiedniego etapu/podetapu Konkursu.
 3. W przypadku naruszenia zasad określonych niniejszym regulaminem Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika, o czym zawiadamia się go za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w koncie uczestnika lub ustnie, a w razie rażącego naruszenia zasad określonych niniejszym Regulaminem również do wydania dożywotniego zakazu uczestnictwa w kolejnych edycjach Konkursu.
 4. Dyskwalifikacji podlega w szczególności uczestnik, wobec którego w trakcie Etapu II – Zawodów Finałowych zostanie stwierdzone posługiwanie się niedozwolonymi pomocami lub kontaktowanie się podczas rozwiązywania zadań z innymi uczestnikami lub osobami trzecimi.
 5. Dyskwalifikacji podlega uczestnik, który nie spełniał warunków uczestnictwa zgodnie z §3 pkt. 1-4, a mimo to uczestniczył w którymkolwiek etapie konkursu w sposób inny niż opisany w §3 pkt. 5.

§8 TRYB ODWOŁAWCZY

 1. Od rozstrzygnięcia o dyskwalifikacji służy odwołanie do Komitetu Odwoławczego w terminie 2 dni od wysłania lub przekazania informacji o dyskwalifikacji zgodnie z §7 pkt. 3 i 4.
 2. Uczestnikowi, który nie zgadza się z oceną jego pracy lub liczbą przyznanych punktów, służy odwołanie do Komitetu Odwoławczego w terminie 2 dni od ogłoszenia wyników danego etapu Konkursu.
 3. Odwołanie może zostać wniesione na adres e-mail podany na stronie internetowej Konkursu, lub złożone osobiście. Odwołanie od wyniku punktowego musi wskazywać, które fragmenty oceny są kwestionowane, oraz zawierać merytoryczne uzasadnienie. Odwołanie od decyzji o dyskwalifikacji powinno zawierać merytoryczną odpowiedź na zarzuty ze strony Organizatora które były podstawą do podjęcia decyzji o dyskwalifikacji. Odwołanie w formie mailowej powinno być przesłane z adresu email, na który założone zostało konto uczestnika składającego odwołanie.
 4. Wniesienie odwołania z innego adresu email niż w określony w pkt. 3 może być podstawą do jego odrzucenia.
 5. Posiadanie orzeczenia o dysleksji, dysgrafii, dysortografii lub dyskalkulii nie zmienia warunków udziału w Konkursie i nie może stanowić podstawy odwołania.
 6. Choroba, niedyspozycja zdrowotna, problemy techniczne lub zdarzenia losowe w dniu poszczególnych etapów Konkursu niezawinione przez Organizatora, nie są podstawą do złożenia odwołania.
 7. Rozstrzygnięcia odwołań dokonane przez Komitet Odwoławczy o którym mowa w §1 pkt. 2 są ostateczne.

§9 LAUREACI KONKURSU

 1. Laureaci Konkursu otrzymują dyplomy laureata, nagrody lub upominki. Wartość nagród i upominków nie przekracza kwot powodujących obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od uzyskanej nagrody.
 2. Uczestnicy wskazani w pkt. 1 odbierają nagrody podczas uroczystego zakończenia Etapu II – Zawodów Finałowych.
 3. W przypadku nieobecności uczestnika na uroczystości zakończenia Konkursu dyplom oraz nagrodę można odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną w siedzibie Organizatora, do końca danego roku szkolnego.
 4. Dodatkową nagrodą dla 8 wskazanych przez Organizatora Laureatów, będących obywatelami polskimi, są przywileje rekrutacyjne w postaci maksymalnego wyniku rekrutacji na listach rankingowych na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ – na kierunku Fizyka (6 miejsc), Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia (1 miejsce), Fizyka dla Firm (1 miejsce). Przy wskazywaniu uprawnionych Laureatów Organizator kieruje się zasadą, że pierwszeństwo przysługuje osobom, które uzyskały najwyższą liczbę punktów i uczęszczają do klasy maturalnej. Kolejni wskazani uczestnicy wybierają kierunki studiów, na które zostanie im przyznany przywilej rekrutacyjny, aż do wyczerpania puli miejsc.
 5. Uniwersytet Jagielloński zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zawieszenia naboru na studia wymienione w § 9 pkt. 4. W takim przypadku Laureatom, którzy zadeklarowali podjęcie tych studiów, nie przysługują uprawnienia określone w niniejszym regulaminie związane z przywilejami rekrutacyjnymi.
 6. Tytuł Laureata uwzględnia się w postępowaniu rekrutacyjnym na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim wyłącznie w roku kalendarzowym uzyskania tego tytułu oraz uzyskania świadectwa maturalnego. Nieskorzystanie przez Laureata, w tym terminie z uprawnień zgodnie z zasadami i harmonogramem rekrutacji oraz niniejszym regulaminem, powoduje utratę możliwości skorzystania z preferencyjnych warunków ubiegania się o przyjęcie na studia.
 7. Uzyskanie statusu Laureata uprawnionego do skorzystania z przywilejów rekrutacyjnych warunkowane jest wypełnieniem i podpisaniem przez Laureata kwestionariusza zawierającego dane niezbędne do przekazania do DRS: imię, nazwisko, PESEL dane teleadresowe oraz wybrany przez siebie kierunek studiów z puli przeznaczonej dla Laureatów w terminie wskazanym przez Organizatora.
 8. Uzyskanie statusu Laureata uprawnionego do skorzystania z przywilejów rekrutacyjnych potwierdza zaświadczenie wydane i podpisane przez Organizatora. Zaświadczenie stanowi załącznik 1 w niniejszym regulaminie.
 9. Warunkiem przyjęcia na studia jest dopełnienie przez uprawnionego Laureata wszystkich procedur rekrutacyjnych na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim, w tym m.in. dokonania rejestracji w systemie IRK, wysłania zgłoszenia rekrutacyjnego, wniesienia opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczenia w sposób określony w systemie IRK w terminie obowiązującym kandydatów z danym rodzajem matury do Działu Rekrutacji na Studia zaświadczenia podpisanego przez Organizatora potwierdzającego przyznanie przywilejów rekrutacyjnych. Po dopełnieniu wszelkich formalności, Laureat otrzymuje maksymalny wynik postępowania rekrutacyjnego na dane studia. Do podjęciu studiów konieczne jest jeszcze dokonanie wpisu na studia i dopełnienie związanych z tym formalności.

§10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
 2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu podane w zgłoszeniu do udziału w konkursie przetwarzane będą:
  1. w przypadku wszystkich Uczestników - w celu organizacji, przeprowadzenia Konkursu (dalej: „Konkurs”) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO- tj. w wykonaniu uzasadnionego interesu Administratora polegającego na wyłonieniu zwycięzcy w organizowanym Konkursie;
  2. w przypadku Uczestnika będącego Laureatem Konkursu – w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Organizatora jako przyrzekającego nagrodę oraz wpisanie na listy rankingowe przyjętych na studia w UJ tym przede wszystkim obowiązków podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie. W przypadku Uczestników, o których mowa w pkt. 3 lit. b powyżej podanie danych stanowi obowiązek prawny, a ich niepodanie uniemożliwi nagrodzenie Uczestnika. W przypadku wizerunku podanie danych jest dobrowolne.
 5. Dane osobowe Uczestników, o których mowa w pkt. 3 lit. a powyżej nie będą udostępniane podmiotom spoza załogi Organizatora.
 6. Dane Uczestników mogą być także udostępniane uprawnionym organom państwowym, w tym w szczególności w zakresie, w jakim organy te są uprawnione do weryfikacji wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Organizatora jako przyrzekającego nagrodę.
 7. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Dane osobowe Uczestników, o których mowa w pkt. 3 lit. a powyżej będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia Konkursu i przekazania informacji o jego rozstrzygnięciu.
 9. Dane osobowe Uczestników, o których mowa w pkt. 3 lit. b powyżej będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami podatkowymi, a następnie w celach archiwalnych zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Dane te w dalszym ciągu będą przetwarzane w związku z podjęciem przez Laureata studiów na UJ.
 10. Uczestnik posiada prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
 11. Dane osobowe Uczestnika nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
 12. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Terminarz Turnieju:

I etap: 9 października-19 listopada 2023
II etap: marzec 2024
PEGA logo